Издания

Сушене и топлинно обработване на дървесината

Автор: проф. д.т.н. Христофор Л. Виделов
Година: 2003

Процесите на хидротермичното обработване на дървесината, към които се отнасят сушенето и топлинното обработване, са намерили широко приложение в дървообработващата и мебелната промишленост. В повечето случаи те са необходима част от технологичните процеси, с които започва или завършва даден производствен цикъл. В основата си хидротермичното обработване се базира на топло – масообмена между дървесината и обработващата среда и се характеризира с високи енергийни разходи.
Освен топлофизичен, хидротермичното обработване на дървесината има и технологичен характер, обусловен от сложната и разнообразна форма на свързване на влагата с материала, от химическите и морфологическите особености на дървесината като органична растителна суровина. При реализирането на тези процеси, освен пренасянето на топлина, влага и вещества в дървесината настъпват съществени химични, биохимични, физико – механични и други изменения. Голяма част от тези изменения, от технологична гледна точка, са обект и цел на обработването, но съществуват и такива, които се отразяват неблагоприятно върху свойствата на суровината. Отчитайки сложността на явленията, които протичат при хидротермичното обработване на дървесината, те се разглеждат в три взаимосвързани направления – теория, техника и технология.
Теорията на хидротермичното обработване на дървесината се базира на основните закономерности на топло – и влагопренасянето при взаимодействието на влажни материали с нагрети газове и течности, нагрети повърхности и при облъчване с топлинни и електромагнитни вълни. Тези закономерности се разглеждат в най- тясна връзка с характера и формите на свързване на влагата с материала. Техниките на хидротермичното обработване на дървесината обхваща принципите и методите за провеждане на процесите в различните видове съоръжения, с техните конструктивно- строителни особености, възможности за контрол и управление на процесите и т.н. Технологията на хидротермичното обработване включва избора на най- подходящо съоръжение и режимите за обработване, контрола и управлението на параметрите, които осигуряват най- качествено, най- бързо и с най- малко средства реализиране на поставените цели за топлинно обработване, сушене и кондициониране на дървесината. В принципен характер са разгледани  и въпросите за сушене на раздробена и малоразмерна дървесина.
Вземайки предвид по-широката база, настоящото издание може да бъде помощен материал не само за студентите и учащите се в областта на механичната технология на дървесината, но и за всички работещи и имащи интереси в дървообработването и производството на мебели, строителни изделия, амбалажи и др.

Още издания

Книгата е посветена на жизнения и творчески път на един от най-активните деятели на горско-промишления отрасъл у нас.

Повече

Изданието систематизира и излага на едно място широк кръг от исторически, архитектурни, археологически, антикварни и др. данни.

Повече

Задълбочено теоретично изследване на функцията, конструкцията, материала, технологията, обективните условия на средата, цвета и модата като фактори, които оказват влияние върху композицията и формообразуването на мебелите и структурирането на интериорното пространство.

Повече

Речникът е предназначен за агрономи, ветеринарни лекари, лесоинженери, ландшафтни архитекти, еколози, аграрни инженери, биолози, геодезисти, икономисти, юристи, преподаватели, студенти и всички, които работят както в областта на аграрните и лесотехническите науки, така и в сферата на бизнеса.

Повече

Брандове
Анкета
При създаването на нов интериор се доверявате предимно на:

Собствения си вкус и познания

Съветите на интериорен дизайнер

Препоръките на производител

Предложения от интериорните списания

От всичко изброено по малко

Моля, въведете вашият email.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Моля, влезте в системата като въведете email и парола.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Mebeli.info гарантира неприкосновеността на вашите лични данни. Информацията, която въведете тук, няма да бъде предоставяна на трети лица.
Всички полета са задължителни!

Enter code refresh code